O nas

obiady

więcej

o szkole

Regulamin I ZS STOStatut I SG STO w GdańskuGŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI EDUKACYJNEJ
I SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W GDAŃSKUIstniejemy po to, aby w atmosferze miłości, mądrości i poszanowania wolności towarzyszyć uczniom na drodze do poznania i spełnienia siebie. Wspólnie z rodzicami wprowadzamy ich w mądre i odpowiedzialne życie. Jesteśmy świadomi naszej wartości, skuteczności i czerpiemy z tego satysfakcję.


Co rozumiemy przez miłość:
 • zapewnienie w szkole atmosfery opartej na zaufaniu i współpracy,
 • życzliwość,
 • otwartość,
 • szacunek we wzajemnych relacjach,
 • dbałość o zaspokajanie potrzeb,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty szkolnej,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości, miłości do siebie i innych,
 • wychowanie w poczuciu piękna i harmonii.

Co rozumiemy przez mądrość:
 • sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
 • wydobywanie możliwości, rozwijanie talentów,
 • rozwijanie samoświadomości,
 • nabywanie, pogłębianie i wykorzystywanie wiedzy,
 • uwrażliwianie na piękno życia zgodnego z wartościami.

Co rozumiemy przez wolność:
 • niepowtarzalność, oryginalność, wyjątkowość i autentyczność każdego z nas,
 • przygotowanie do świadomych, samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów,
  a przede wszystkim dotyczących kierunku dalszej edukacji,
 • wdrażanie do samodzielności również w zakresie nauki, jak się uczyć.

Powyższe założenia realizujemy w obszarze kształcenia, wychowania i opieki, poprzez:
 1. Stosowanie metod aktywizujących i korelacji międzyprzedmiotowej.
 2. Wykorzystywanie w procesie kształcenia technik informacyjnych.
 3. Stosowanie systemu pomocy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
 4. Stwarzanie możliwości rozwijania indywidualnych zdolności
  i zainteresowań.
 5. Rozwijanie nauki języków obcych w poszerzonym programie nauczania języka angielskiego i niemieckiego.
 6. Stosowanie motywacyjnego systemu oceniania.
 7. Realizację ścieżek edukacyjnych w ramach przedmiotów oraz jako niezależne moduły.
 8. Nacisk na edukację regionalną.
 9. Uznanie rodziców za naturalną część społeczności szkolnej i stała współpraca pomiędzy rodziną a szkołą.
 10. Jasno określone zasady postępowania i funkcjonowania szkoły.
 11. Tworzenie warunków do rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów.
 12. Tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 13. Propagowanie zachowań proekologicznych.
 14. Przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
 15. Rozwijanie tradycji szkoły.
 16. Oparcie się w wychowaniu młodzieży na następujących wartościach: szacunek dla innych, otwartość, uczciwość, akceptacja własnej osoby, przyjaźń, odpowiedzialność i samodzielność.


Aby pobrać dokument kliknij odpowiedni link
Kontakt

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

tel. +48 (58) 552-43-61
tel.kom. +48 512 33 88 11
fax. +48 (58) 558-50-40

ibe
seo
1procent
Polanki - Szkoła Podstawowa
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Szkoła z klasą
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją